ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «GOAAAL στα 90''»

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Mondelez Europe Services GmbH – Υποκατάστημα Ελλάδας» (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 19-21, Μεταμόρφωση, Αττική, διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «GOAAAL στα 90’’» (εφεξής «Διαγωνισμός») με σκοπό την προώθηση των προϊόντων Merenda και Oreo (εφεξής «Προϊόντα»).

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη της την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «MMS COMMUNICATIONS EΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΙΑΦ/ΚΗ Α.Ε.» με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής (Τζαβέλλα 1-3), (εφεξής «Συνεργάτης»), η οποία θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διευθέτηση του Διαγωνισμού σε συνεργασία με τον συνεργάτη – υπεργολάβο της με την επωνυμία «WHITE RHINO BRAND EXPERIENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. » (εφεξής «Διαφημιστική»).

Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας  www.goalsta90.gr/ (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/09/2022, ώρα 08:00 π.μ. έως και την 30/11/2022, ώρα 12:00 π.μ. («Διάρκεια»). Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δύναται και διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη Διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.

Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός των ορίων της Διάρκειας του Διαγωνισμού θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή την παράταση/συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα Δώρα του Διαγωνισμού.

2.Δικαίωμα συμμετοχής - Αποκλεισμός

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, του Συνεργάτη και της Διαφημιστικής, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής βάσει άλλου άρθρου των παρόντων Όρων.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο, το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει και αναδειχθεί τυχερός Δώρου του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο Δώρο. Ο αποκλεισμός των νικητών κατά τα ανωτέρω μπορεί να γίνει ακόμα και κατά το στάδιο απόδοσης του Δώρου.

 1. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Για να λάβει κάποιος μέρος στο Διαγωνισμό («Συμμετέχων») θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

Ο ενδιαφερόμενος χρήστης καλείται να επισκεφθεί τον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού (www.goalsta90.gr), στον οποίο είναι αναρτημένοι και οι παρόντες Όροι, μέσω smart κινητού τηλεφώνου ή tablet ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 • Αφού επιλέξει το κουμπί «Σκάναρε τη συσκευασία»
 • Δίνει την συγκατάθεσή του στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που έχει επιλέξει για να γίνει χρήση της κάμερας της ηλεκτρονικής συσκευής που χρησιμοποιεί.
 • Στη συνέχεια σκανάρει το barcode στην συσκευασία Merenda ή Oreo που έχει στην κατοχή του ή πληκτρολογεί τον κωδικό του barcode που βλέπει πάνω στη συσκευασία.

Οι συσκευασίες που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι οι εξής:

 

Merenda 230gr

Merenda 410gr

Merenda 570gr

Merenda 1kg (-0,50 λεπτά)

OREO Vanilla 66gr

OREO Vanilla 2X154gr

OREO Double Vanilla 185gr

OREO Vanilla 154gr

OREO Vanilla 176gr

OREO Double Vanilla 2X185gr (-0,30 λεπτά)

OREO Golden 154gr

OREO Strawberry Cheesecake 154gr

OREO Brownie 154gr

OREO Remix Vanilla & Caramel 157gr

OREO Mini 115gr

OREO Crunchy Bites Original 110gr

OREO Crunchy Bites Dipped 110gr

OREO Enrobed Milk Chocolate 246gr

OREO Enrobed White Chocolate 246gr

OREO Vanilla 3X154gr (-0,50 λεπτά)

 

Οι υπόλοιπες -πέραν των ανωτέρω- συσκευασίες Merenda και Oreo ή άλλα προϊόντα της κατηγορίας που τυχόν εμπορεύεται η Διοργανώτρια δεν συμμετέχουν στον παρόντα Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος σκανάρει barcode μη συμμετέχουσας στον παρόντα Διαγωνισμό συσκευασίας, θα ενημερώνεται σχετικά με ειδικό μήνυμα περί μη εγκυρότητας του υποβληθέντος κωδικού.

 • Εάν η συμμετέχουσα συσκευασία Merenda ή Oreo είναι αποδεκτή, εμφανίζεται στην οθόνη της η φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό με τα εξής πεδία συμπλήρωσης από τον χρήστη:
  • Όνομα (υποχρεωτικό πεδίο)
  • Επώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο)
  • Κινητό (υποχρεωτικό πεδίο με ελεγκτικό μηχανισμό)
  • E-mail (μη υποχρεωτικό πεδίο)
  • Νομός (υποχρεωτικό πεδίο, επιλογή από drop down list)
  • Ημερομηνία γέννησης
  • Checkbox Όρων Διαγωνισμού (υποχρεωτικό πεδίο)
 • Στη συνέχεια λαμβάνουν SMS για να δουν τι και αν κέρδισαν. Ο χρόνος λήψης του SMS είναι μέσα σε 90 δευτερόλεπτα και ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον τρίτο πάροχο που χρησιμοποιεί ο χρήστης.
 • Με το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων.

3.2. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά των προϊόντων της Διοργανώτριας. Οι καταναλωτές μπορούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με τη δωρεάν λήψη μίας συμμετέχουσας συσκευασίας “Merenda» ή «Oreo» από τα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, οδός Αριστοτέλους 19-21, Μεταμόρφωση Αττικής. Εάν ο ενδιαφερόμενος διαμένει εκτός του Νομού Αττικής και δεν μπορεί να παρευρεθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, μπορεί να ζητήσει να του αποσταλεί ταχυδρομικά μία συμμετέχουσα συσκευασία.

Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα έως 10 συμμετοχές ανά συσκευασία προϊόντος OREO & Merenda κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, με βάση το κινητό τηλέφωνο που δηλώνει.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου

(δ) προϋποθέτει τα κινητά τηλέφωνα που θα συμμετάσχουν να ανήκουν στον συμμετέχοντα προσωπικά και να μην εκπροσωπούν κάποια επιχείρηση, μάρκα, οργανισμό.

(ε) και τέλος προϋποθέτει το κινητό τηλέφωνο να είναι ενεργό.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και τους παρόντες όρους. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τρίτων, κλπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο και να ακυρώσει τη σχετική συμμετοχή κατά την απόλυτη κρίση της. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού.

Οι νικητές του Διαγωνισμού είναι συνολικά ενενήντα (90) και διαχωρίζονται σε μικρούς και μεγάλους νικητές. Όλοι οι νικητές θα ανακηρυχθούν μέσω της εφαρμογής που είναι ανεβασμένη στον διαδικτυακό τόπο www.goalsta90.gr και θα ειδοποιούνται μέσω SMS στο κινητό που έχουν δηλώσει. Μέσω αλγόριθμου και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, η εφαρμογή αποδίδει τυχαία δώρα στους συμμετέχοντες ή ευχαριστήριο κείμενο για την προσπάθεια. Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν ασκούν απολύτως καμία επιρροή ή έλεγχο ως προς την ανάδειξη των νικητών και την κατανομή των δώρων σε αυτούς κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, ενέργειες οι οποίες λαμβάνουν χώρα τυχαία, αποκλειστικά και μόνο μέσω σχετικού αλγορίθμου ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Βάσει της παραπάνω τυχαίας διαδικασίας, τα δώρα που θα δοθούν σε όλους τους νικητές είναι:

 • 90 τεμάχια Mondelez kits όπου το κάθε ένα περιλαμβάνει 3 τεμάχια συσκευασίες Merenda 1kg και 4 τεμάχια συσκευασίες Oreo, τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς απόδοση κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ως εξής:

-> 30 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/9/2022-30/9/2022, 13 εκ των οποίων θα δοθούν μαζί με τα παρακάτω δώρα των μεγάλων νικητών, 13 εκ των οποίων θα δοθούν σε όσους τύχει και κερδίσουν ένα από τα παρακάτω μεγάλα δώρα

-> 30 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/10/2022-31/10/2022, 13 εκ των οποίων θα δοθούν μαζί με τα παρακάτω δώρα των μεγάλων νικητών, 13 εκ των οποίων θα δοθούν σε όσους τύχει και κερδίσουν ένα από τα παρακάτω μεγάλα δώρα

-> 30 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/11/2022-31/11/2022, 13 εκ των οποίων θα δοθούν μαζί με τα παρακάτω δώρα των μεγάλων νικητών, 13 εκ των οποίων θα δοθούν σε όσους τύχει και κερδίσουν ένα από τα παρακάτω μεγάλα δώρα

 • Τα δώρα που θα δοθούν στους μεγάλους νικητές, επιπλέον των Mondelez kits ως ανωτέρω, είναι:
  • 7 Playstation 5 με το παιχνίδι FIFA 22 τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς απόδοση κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ως εξής:

-> 2 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/9/2022-30/9/2022

-> 2 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/10/2022-31/10/2022

-> 3 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/11/2022-30/11/2022

 

 • 7 τηλεοράσεις Smart TV 43’’ Samsung οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προς απόδοση κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ως εξής:

-> 2 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/9/2022-30/9/2022

-> 2 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/10/2022-31/10/2022

-> 3 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/11/2022-30/11/2022

 

 • 10 τεμάχια Xiaomi Redmi Watch 2 Lite SmartWatch τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς απόδοση κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ως εξής:

-> 3 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/9/2022-30/9/2022

-> 3 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/10/2022-31/10/2022

-> 4 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/11/2022-30/11/2022

 

 • 15 ποδοσφαιράκια ξύλινα επιδαπέδια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς απόδοση κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ως εξής:

-> 5 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/9/2022-30/9/2022

-> 5 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/10/2022-31/10/2022

-> 5 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/11/2022-30/11/2022

 

 • 15 ποδοσφαιρικές μπάλες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμα προς απόδοση κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ως εξής:

-> 3 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/9/2022-30/9/2022

-> 3 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/10/2022-31/10/2022

-> 4 τεμάχια θα διατεθούν τυχαία κατά την περίοδο 1/11/2022-30/11/2022

 

Τα ως άνω Δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

H Διοργανώτρια ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση των δώρων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την παράδοσή τους, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιεί τα δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της Διοργανώτριας λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα αποδοχής/παραλαβής δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A). Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

 

Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το δώρο ή τους όρους συμμετοχής ή την συμπλήρωση της φόρμας αποδοχής δώροτ, αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το Δώρο θα επιστραφεί στην διαδικασία τυχαίας απόδοσης σε νέο νικητή μέσω του Διαδικτυακού τόπου εφόσον δεν έχει παρέλθει η Διάρκεια του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο τηρώντας του παρόντες όρους, δεν επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια ή το Συνεργάτη στην ταχθείσα προθεσμία ή δεν μπορεί να εντοπιστεί κατόπιν τριών (3) τηλεφωνικών επικοινωνιών στο δηλωθέν από τον ίδιο τηλέφωνο επικοινωνίας και η Διάρκεια του Διαγωνισμού έχει λήξει, το Δώρο ακυρώνεται και δεν θα διατεθεί περαιτέρω .

 

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στον Διαδικτυακό Τόπο.

 

Οι Νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι των προσωπικών στοιχείων που δήλωσαν (e-mail, τηλ. επικοινωνίας κλπ.).

Κατά την ανάδειξη των νικητών η Διοργανώτρια δύναται να  αναρτήσει του νικητές  στο διαδικτυακό τόπο www.goalsta90.gr.

 1. Επικοινωνία με νικητές

Οι νικητές των Δώρων θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού με τηλεφωνική επικοινωνία, αποκλειστικά και μόνον στο τηλέφωνο που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Η Διαφημιστική θα τους καλέσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημέρων από την ημερομηνία ανάδειξης τους σε νικητές.

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ευρεθεί στις τηλεφωνικές προσπάθειες επικοινωνίας από τη Διαφημιστική ή αν ευρεθεί και δηλώσει ότι το αρνείται και σε κάθε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των 3 εργάσιμων ημερών και ο νικητής δεν έχει αξιώσει/διεκδικήσει και παραλάβει το δώρο του, τότε ο νικητής αυτός ακυρώνεται.

Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η Διαφημιστική δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία θα πραγματοποιείται από τη Διαφημιστική, η οποία θα επικοινωνήσει με κάθε Νικητή για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το συγκεκριμένο Δώρο. Κατά την επικοινωνία αυτή, κάθε Νικητής θα ερωτηθεί για τα στοιχεία του προκειμένου να γίνει επαλήθευση αυτών και, εν συνεχεία, θα ζητηθεί από το Νικητή να επιβεβαιώσει το email του προκειμένου να του αποσταλεί η φόρμα αποδοχής δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A).

Την εν λόγω φόρμα ο Νικητής οφείλει να αποστείλει, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα λήψης του σχετικού email από την Διαφημιστική, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα υποδειχθεί στη Διαφημιστική, από κοινού με απλή φωτογραφία ή φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλο αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα και η ηλικία του Νικητή. Η αποστολή της φόρμας αποδοχής Δώρου από κοινού με το αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησής του, κατά τα ανωτέρω, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση του Δώρου στο Νικητή.

Αν κάποιος Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, ή δεν αποστείλει ορθώς και πλήρως συμπληρωμένη τη φόρμα αποδοχής Δώρου από κοινού με απλή φωτογραφία ή φωτοτυπία της ταυτότητάς του, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο π.χ. τηλεφωνητής, λάθος τηλέφωνο, έχει κλαπεί το τηλέφωνό του, δεν απαντά κ.λ.π., ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα επιστραφεί στην διαδικασία απόδοσης σε νέο νικητή μέσω του Διαδικτυακού τόπου εφόσον δεν έχει παρέλθει η Διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν έχει παρέλθει η Διάρκεια του Διαγωνισμού, το Δώρο θα ακυρώνεται και δεν θα τεθεί εκ νέου προς διάθεση.

 

Η Διαφημιστική θα κάνει συνολικά τρεις (3) προσπάθειες επικοινωνίας με τον κάθε Νικητή σε διαφορετική ημέρα και ώρα. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα επιστραφεί στην διαδικασία απόδοσης σε νέο νικητή μέσω του Διαδικτυακού τόπου, εφόσον δεν έχει παρέλθει η Διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν έχει παρέλθει η Διάρκεια του Διαγωνισμού, το Δώρο θα ακυρώνεται και δεν θα τεθεί εκ νέου προς διάθεση.

 

 1. Δώρα & Αποστολή

Η αποστολή του δώρου θα γίνει μετά την παραλαβή της ορθά συμπληρωμένης από τον εκάστοτε Νικητή, Φόρμας Παραλαβής Δώρου. Η αποστολή των δώρων θα γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης, με τη Διαφημιστική, εταιρίας ταχυδρομικών μεταφορών (courier), στη διεύθυνση που θα υποδείξει ο κάθε Νικητής. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν έχει δηλώσει σωστή διεύθυνση κατοικίας, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή των Συνεργατών.

Οι Νικητές θα παραλάβουν το Δώρο τους σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ανάδειξή τους ως Νικητές μέσω της συνεργαζόμενης με τη Διαφημιστική εταιρείας ταχυδρομικών μεταφορών (courier).Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την αποκλειστικά την Διοργανώτρια Εταιρεία.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Διοργανώτρια αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας  και της Διαφημιστικής  παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων του παρόντος

 1. 7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Η Διοργανώτρια εταιρεία, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένου και του Παραρτήματος Α), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος Α.

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή στο Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούται να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 1. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά των σημάτων Merenda και Oreo), ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή των εταιρειών του ομίλου Mondelēz. Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν καμία σχέση συνεργασίας με την Διοργανώτρια.

 1. Ευθύνη

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στο Διαδικτυακό Τόπο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από λάθη, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, δυσλειτουργίες του τεχνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών, εσφαλμένο περιεχόμενο, την απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιούς, κλπ. κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή κατά την διαδικασία της ενημέρωσης των συμμετεχόντων και των νικητών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Επιπλέον η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο Διαδικτυακό Τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της. Η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος των προσωπικών στοιχείων, τα οποία δήλωσε κατά την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρίας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καθυστερήσεων στην απόδοση του Δώρου, παράτασης της διάρκειας του Διαγωνισμού ή αναβολής του Διαγωνισμού λόγω π.χ. των έκτακτων μέτρων που τυχόν ληφθούν από την Διοργανώτρια ή από το κράτος για την καταπολέμηση της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών πέραν της απόδοσης των Δώρων στους νικητές που θα αποδεχθούν το Δώρο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απονομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρίας παύει να υφίσταται.

O κάθε Νικητής είναι υπεύθυνος να ελέγξει την φυσική του κατάσταση ως προς την δυνατότητά του να χρησιμοποιεί το Δώρο χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του και την ασφάλειά του, αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί το Δώρο με ασφάλεια, σύνεση και αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή θέμα υγείας προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο.

 1. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία , διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά την κρίση της να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Δώρα, τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια (ή/ και η Διαφημιστική ή/ και ο Συνεργάτης, ενεργούντες για λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία) θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (ήτοι email, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, ηλικία) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας της κλήρωσης, τον έλεγχο της εγκυρότητας της συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των Νικητών. Στη συνέχεια, προκειμένου να αποδοθεί το Δώρο στους Νικητές του Διαγωνισμού, θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των Νικητών: πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στοιχεία ταυτότητας. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Νικητών θα συλλεγούν από τη Διοργανώτρια (ή και τη Διαφημιστική ή και το Συνεργάτη, ενεργούντες για λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία), με σκοπό την απόδοση του Δώρου στους δικαιούχους Νικητές.

 

Η Διοργανώτρια (ή και η Διαφημιστική ή και ο Συνεργάτης, ενεργούντες για λογαριασμό της ως εκτελούντες την επεξεργασία), διατηρεί τα αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα των νικητών  καθώς συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Νικητών και Συμμετεχόντων, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για τους προαναφερθέντες σκοπούς διατηρούνται  κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την απόδοση των Δώρων στους Νικητές. Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος τα πάσης φύσεως προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσβαση στα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας ή/ και της Διαφημιστικής ή/ και του Συνεργάτη, που ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και η επεξεργασία τους αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό. Επομένως, εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, δε θα δύνανται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό και εάν οι Νικητές δεν επιθυμούν να παράσχουν τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα που θα τους ζητηθούν, δεν θα δύνανται να παραλάβουν το Δώρο τους.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους λαμβάνοντας σχετικό αντίγραφο, να ενημερωθούν, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων (σε ορισμένες περιπτώσεις). Παρέχεται επίσης το δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και δικαίωμα φορητότητας αυτών.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (www.dpa.gr)

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Απορρήτου στην ιστοσελίδα www.oreo.gr.

 1. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

13.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

 Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«GOAAAL ΣΤΑ 90»

Κατόπιν συμμετοχής μου στο πρόγραμμα «GOAAAL ΣΤΑ 90» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

PS5 + FIFA 22

 

Smart TV 43''4Κ Ultra HD Smart

 

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite SmartWatch

 

Ξύλινο επιδαπέδιο ποδοσφαιράκι

 

Μπάλα ποδοσφαίρου

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

Υπογραφή

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα,  η παρούσα φόρμα τηρείται στην Διοργανώτρια.

 

ΣΗΜ:

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους Όρους του Δαιγωνισμού που είναι διαθέσιμοι στη σελίδα  http://www.goalsta90.gr/ καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Διοργανώτρια, τη Διαφημιστική και το Συνεργάτη σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Δήλωση Απορρήτου της Διοργανώτριας.

Υπογραφή